Projekts

Projekts

No Comments on Projekts

eek

Ir apstiprināts Nodibinājuma „Radošā Instance” projekts Nr. 2012.EEZ./PP/1/MIC/049/002 „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptaustiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs”, kuru finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2013.gada perioda programmas „NVO fonda“ apakšprogrammas „NVO projektu programma”. Īstenošanai piešķirti 14 305,53 LVL (EEZ projekta finansējums- 12645,53 LV apmērā, projekta iesniedzēja līdzfinansējums- 1660 LV apmārā). Projekta īstenošanas ilgums ir 01.07.2013. līdz 01.03.2014 un projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, izmantojot brīvprātīgā darba metodes Award pašizaugsmes programmas ietvaros. Projekta piedalās 40 Award programmas jaunieši un 20 jaunieši no sociālā riska ģimenēm no Valkas, Dobeles, Kandavas, Ludzas, Kokneses un Jaunjelgavas.

Mērķa grupas:
1)Award programmas jaunieši no sociālā riska ģimenēm vecumā no 14-25 gadiem- 40 dalībnieki;
2)Bērni un jaunieši vecumā no 14-16 gadiem no sociālo dienestu dienas centriem, – 20 dalībnieki.
3)Apšuciema un Engures iedzīvotāji- 5-10 ģimenes, kam nepieciešama praktiska palīdzība saimniecības darbos augusta mēnesī. Īstenošanas vieta: Visa Latvija, Apšuciems, Engure

Galvenās aktivitātes:
1)Apmācību programmas ieviešana- 24 st. 40 Award jauniešiem Apšuciemā.
2)Informatīvo semināru organizēšana dienas centru bērnu un jauniešu vecākiem un bērniem – 6 semināri;
3)Nometnes organizēšana Engurē brīvprātīgais darbs;
4)Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Plānotie rezultāti:
1) Izstrādāta un ieviesta 3 dienu apmācību programma Apšuciemā sociālā riska jauniešiem- 40 dalībnieki;
2) Noorganizēti 6 informatīvie semināri;
3) Noorganizētā nometne Engurē- brīvprātīgais darbs.
Nodrošināta projekta publicitāte- filmētā materiāla un animācijas filmas izplatīšana CD.


The project „Intergration of youngsters from social risk groups in the Duke of Edinburgh’s international Award activities” funded by EEA Grants 2009-2014 programme “NGO fund”, has started! Aim: The aim of the project is to promote the integration of youngsters from social risk groups by using the methods of voluntary work and to provide learning new skills and abilities within the Duke of Edinburgh’ international self-development programm Award.

Target groups:
1) 40 participants of the Duke of Edinburgh’s international Award, those of At-Risk families, 14-25 years old
2) 20 youngsters from social service day centres, 14-16 years old
3) 5-10 local families from Apšuciems, who need help with landwork – reaping, picking apples, working in kaleyard, supplying firewood. Place of realization: all over Latvia, Apšuciems, Engure.

Main activities:
1) developing of tuition -tuition how to work with yougsters from social risk groups and elderly people for youngsters from the Award programme. 24 hours (3 days) in Apšuciems.
2)Organization of informative seminars for youngsters from social service day centres and their parents about the project and participation – 6 seminars;
3)Organization of the camp in the school of Engure– voluntary work, help for native inhabitants
4)Activities for publication of the project.

Planned outcame:
1) A 3-day-tuition for youngsters from social risk groups that is developed and introduced – 40 participants in Apšuciems.
2) 6 seminars organized for the youngsters from social service day centres and their parents
3) An organized camp based on voluntary work in Engure.
Provided publicity of the project – filmed material and animation film in CDies deliverd.

About the author:

Tags:

Back to Top